Dimecres, 10 agost 2022

El Govern aprova impulsar la modificació de la Llei de l’esport per crear i reconèixer les federacions araneses

Amb aquesta reforma, les institucions pròpies d’Aran podran comptar amb un instrument necessari per al ple exercici de les seves competències sobre l’impuls, la coordinació i el foment de l’esport a Aran

|

El Govern ha aprovat impulsar la modificació de la Llei de l’esport de Catalunya per crear i reconèixer les federacions esportives araneses. Aquesta modificació està impulsada des del Departament de la Presidència, a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, i en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran. Es durà a terme en l’actual Llei de l’Esport de Catalunya, però es podria incorporar en la nova legislació esportiva de Catalunya que actualment estan treballant conjuntament el Govern i els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular per una nova legislació esportiva catalana.

Donat que les institucions pròpies d’Aran tenen, en virtut de l’article 57 de la Llei de règim especial d’Aran, competències d’impuls, coordinació i foment de la pràctica esportiva al seu territori, i que aquest territori té unes característiques peculiars i una llarga tradició desenvolupada en relació amb els esports a la natura, el Govern considera adient establir una regulació específica que permeti l’existència de federacions esportives pròpies d’Aran.

Aquesta opció exigeix introduir una excepció al principi de federació única per a cada modalitat esportiva, previst a l’article 18 de la Llei de l’esport, cosa que permetrà l’existència de federacions d’Aran d’esports per als quals ja existeix una federació catalana.

Amb aquesta reforma, les institucions pròpies d’Aran podran comptar amb un instrument necessari per al ple exercici de les seves competències sobre impuls, coordinació i foment de l’esport a Aran, assumint totes les facultats que la Llei de l’Esport atribueix al Govern de la Generalitat en relació amb les federacions esportives catalanes.

Amb tot, les federacions araneses tindran el mateix estatut vigent de les federacions catalanes, amb dues úniques diferències. D’una banda, i partint del principi de federació única, les federacions esportives catalanes conservaran les funcions previstes en aquesta Llei relatives a la representació en institucions i competicions estatals i internacionals, i les corresponents a les seleccions catalanes. I de l’altra, s’aplicarà un règim específic per a la constitució de les federacions d’Aran quan ja existeixi una federació esportiva catalana, atès que, en aquest cas, no resulta necessari valorar de nou els extrems referits a les condicions del corresponent esport, sinó únicament les especifiques d’Aran.

A partir de la modificació de la llei, les federacions catalanes i les araneses establiran convenis per garantir als esportistes i les institucions esportives d’Aran l’accés als mateixos drets de què gaudeixen la resta d’esportistes de Catalunya i per regular la seva participació en competicions estatals i internacionals i en les seleccions catalanes.

El canvis legislatius que el govern impulsa avui impliquen, en primer lloc, la modificació de l’apartat primer de l’article 18, incloent un incís final, que queda de la següent manera:

“Només es pot reconèixer, dins l’àmbit territorial de Catalunya, una federació esportiva per a cada esport, modalitat esportiva o conjunt de modalitats esportives que deriven d’un concepte o un objecte principal o hi estan connectats. Se n’exceptuen les federacions poliesportives dedicades al foment, l’organització i la pràctica de distintes modalitats en les quals s’integren únicament esportistes amb disminucions o discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o mixtes, així com les federacions esportives d’Aran, d’acord amb el règim previst a la DA — d’aquesta Llei.”

I en segon lloc, hi ha el propòsit d’incorporar a la Llei de l’Esport una nova disposició addicional específica sobre les federacions esportives d’Aran que, en els diversos apartats, estableix que les federacions araneses disposen de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia, i es regeixen per la regulació de les federacions esportives catalanes; que correspon a les federacions pròpies d’Aran les facultats de cooperació amb les federacions espanyoles i les institucions de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions d’impuls i desenvolupament de l’activitat esportiva al territori d’Aran, incloent les relacions financeres, i que la federació catalana i la respectiva federació aranesa fixaran mitjançant conveni les quanties i un possible finançament pels serveis addicionals oferts per la federació catalana a les entitats i esportistes federades a Aran.

Aquesta disposició addicional determina, a més, que les facultats administratives d’intervenció sobre les federacions esportives corresponen, en el cas de les federacions pròpies d’Aran, al Conselh Generau d’Aran. Els acords de traspàs determinaran les funcions, les actuacions de cooperació amb les federacions i els necessaris recursos econòmics que, en aquest últim cas, s’integraran en el Fons per al finançament del Consell General previst a l’article 89 de la Llei del règim especial d’Aran

Publicitat

Segueix-nos a

2,793M'agradaAgradda
2,311SeguidorsSeguir